Biedrības “Esmu Klāt”

STATŪTI

1. Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir “Esmu Klāt” (turpmāk Biedrība).

2. Biedrības mērķi

Biedrības mērķi ir:
2.1.  ar priekšlaicīgi dzimušu bērnu saistītu jautājumu risināšana dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības, juridiskajā un citās;
2.2.  izglītot un informēt priekšlaikus dzimušo bērnu vecākus, viņu tuviniekus un sabiedrību;
2.3.  veicināt sabiedrības, medicīnas darbinieku un priekšlaikus dzimušo bērnu vecāku un tuvinieku sadarbību un saskarsmes iespējas;
2.4.  atbalstīt priekšlaikus dzimušos bērnus, viņu vecākus un tuviniekus, sniegt psiholoģisko un emocionālo atbalstu;
2.5.  sadarboties ar citām organizācijām, lai realizētu iepriekš minēto mērķu sasniegšanu;
2.6.  sekmēt priekšlaikus dzimušo bērnu veselības veicināšanu;
2.7.  nodarboties ar labdarību priekšlaikus dzimušo bērnu un viņu tuvinieku labā.

3. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru uzņemšanas kārtība, biedru veidi

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, iesniedzot rakstveida pieteikumu (anketu) ar lūgumu uzņemt biedru sastāvā, un nomaksājot Iestāšanās maksu.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Lēmumu par jauna biedra uzņemšanu var izdarīt rezolūcijas veidā uz pieteikuma, nesasaucot atsevišķu valdes sēdi, un par to informē pieteicēju.
4.3. Valde var noraidīt pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā ar motivētu rakstveida lēmumu. Lēmuma norakstu nosūta pieteicējam.
4.4. Valdes noraidošo lēmumu var pārsūdzēt biedru sapulcei mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt pēc sešiem mēnešiem no biedru sapulces lēmuma dienas.
4.5.  Biedrībā ir divu veidu biedri:
   4.5.1.   Atbalsta biedri – tādi biedri, kas atbalsta biedrības darbu, ne retāk kā reizi gadā iemaksājot biedra naudu, lai nodrošinātu Biedrības darbību.
   4.5.2.   Aktīvie atbalsta biedri – tādi biedri, kas papildus finansiālajam atbalstam vēlas brīvprātīgi iesaistīties arī aktīvā Biedrības darbā, tostarp atbalsta sniegšanā jaundzimušo vecākiem, pasākumu organizēšanā u.c. aktivitātēs. Aktīvā atbalsta sniegšana notiek katra biedra iespēju robežās, ir vēlama, taču nav obligāta.
4.6.  Iestājoties Biedrībā, norādāms biedra darbības veids – Atbalsta biedrs vai Aktīvais atbalsta biedrs. Biedra dalības veidu drīkst mainīt jebkurā laikā, par to informējot biedrības valdi.

5. Biedru izstāšanās un izslēgšanas no Biedrības kārtība

5.1.  Biedrs jebkurā laikā var izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei. Biedrs tiek uzskatīts par izslēgtu ar dienu, kad Biedrības valde ir saņēmusi šādu paziņojumu. Šādā gadījumā atsevišķs valdes lēmums nav nepieciešams. Iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.
5.2. Ar valdes lēmumu biedru var izslēgt no Biedrības, ja viņš:
   5.2.1. nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
   5.2.2. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
   5.2.3. vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
   5.2.4. ir zaudējis biedru sapulces vai valdes uzticību;
   5.2.5. biedrs ir nodarījis kaitējumu Biedrībai, tās biedram vai mantai;
   5.2.6. veic citas darbības, kas pretrunā ar Biedrības mērķiem un interesēm;
   5.2.7. ir pārkāpis Biedrības statūtus.
5.3.  Pirms lēmuma par biedra izslēgšanu pieņemšanas, viņam tiek dota iespēja piecu dienu laikā iesniegt rakstveida paskaidrojumus. Ja paskaidrojumi minētajā termiņā netiek iesnegti, valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu. Paskaidrojumus nav jāpieprasa 5.2.3.punktā minētajā gadījumā.
5.4.  Lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības rakstveidā paziņo biedram piecu dienu laikā.
5.5.  Biedrs ir tiesīgs pārsūdzēt lēmumu par viņa izslēgšanu biedru sapulcei, iesniedzot motivētu rakstveida sūdzību 5 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
5.6.  Biedru var izslēgt no Biedrības, pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu, kas pieņemts balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.
5.7.  Ja biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis Biedra naudu, un to nav izdarījis arī 5 darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas, Biedrs ir uzskatāms par automātiski izslēgtu no Biedrības. Šādā gadījumā atsevišķs valdes vai biedru sapulces lēmums nav nepieciešams, taču bijušais biedrs par to informējams rakstveidā (tostarp nosūtot elektroniskā pasta vēstuli).
5.8.  Biedra izstāšanās vai izslēgšana no Biedrības neatbrīvo no saistībām, kādas viņam ir bijušas pret Biedrību.

6. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Visiem biedriem ir šādas tiesības:
   6.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, iepazīties ar visiem Biedrības pieņemtajiem protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   6.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;
   6.1.3. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
6.2. Visiem biedriem ir šādi pienākumi:
   6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
   6.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
   6.2.3. cienīt un godāt Biedrības labo vārdu, kā arī nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Biedrības reputācijai.
   6.2.4. Reizi gadā iemaksāt Biedra naudu biedrības bankas kontā.
6.3. Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu biedram var noteikt saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām. Šādā gadījumā ir nepieciešama attiecīgā biedra piekrišana.

7. Iestāšanās maksa un biedru nauda

7.1.    Iestājoties biedrībā, jebkurai personai maksājama vienreizēja iestāšanās maksa, kas netiek atmaksāta. Iestāšanās maksas apmēru nosaka valde ar savu lēmumu.
7.2.    Visiem Biedrības biedriem ir pienākums reizi gadā iemaksāt Biedru naudu, ieskaitot to Biedrības bankas kontā.
7.3.    Biedra naudas apmērs ir brīvprātīgi nosakāms pēc katra biedra iespējām un ieskatiem.
7.4.    Biedra nauda par katru kalendāro gadu iemaksājama biedrības bankas kontā līdz attiecīgā gada 31.martam. Ja minētajā termiņā biedra nauda nav iemaksāta, biedram var nosūtīt atgādinājumu, aicinot to iemaksāt.
7.5.    Jaunajiem biedriem, kuri iestājušies biedrībā, Biedra nauda jāiemaksā 3 mēnešu laikā no Iestāšanās maksas veikšanas brīža.
7.6.    Valde vai biedru sapulce ar savu lēmumu ir tiesīga noteikt iestāšanās maksas un Biedru naudas apmēru, kā arī, ja tam ir pamatots iemesls, atbrīvot personu no iestāšanās maksas vai Biedru naudas samaksas, vai noteikt to samazinātā apmērā.

8. Biedru sapulce

8.1.    Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
8.2.    Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē. Biedrs var piedalīties un balsot biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību, pamatojoties uz  rakstveida pilnvaru.
8.3.    Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
   8.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
   8.3.2. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
   8.3.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;
   8.3.4. citi šajos statūtos un normatīvajos aktos noteikti jautājumi.
8.4.    Biedru sapulci sasauc valde, par to informējot biedrus septiņas dienas iepriekš, norādot sapulces darba kārtību.
8.5.    Valde nekavējoties sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru. Ja valde biedru sapulci nesasauc, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, informējot biedrus par sapulces laiku un norises kārtību septiņas dienas iepriekš.
8.6.    Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
8.7.    Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumu kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām sasauc jaunu biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
8.8.    Biedru sapulce var notikt attālināti, izmantojot atbilstošus tehnoloģiskos saziņas līdzekļus.
8.9.    Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.
8.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, ja likumā nav noteikts lielāks balsu skaits.
8.11. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedram nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru, prasības celšanu pret šo biedru vai viņa izslēgšanu no Biedrības.

9. Biedrības izpildinstitūcija

9.1.    Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas vada un pārstāv Biedrību, rīkojas ar tās mantu un veic citu normatīvajos aktos un šajos statūtos noteikto pienākumu izpildi.
9.2.    Valde sastāv no diviem valdes locekļiem.
9.3.    Valdes locekļus ievēlē ar biedru sapulces lēmumu.
9.4.    Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv biedrību katrs atsevišķi.
9.5.    Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēlē valde vai biedru sapulce.
9.6.    Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
9.7.    Valdes loceklis ir tiesīgs saņemt atlīdzību par savu pienākumu veikšanu, ja tas ir noteikts ar atsevišķu valdes vai biedru sapulces lēmumu.
9.8.    Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.
9.9.    Valdes locekli biedru sapulce var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī biedru sapulces uzticības zaudēšana.
9.10. Valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu. Šādā gadījumā divu nedēļu laikā ir sasaucama biedru sapulce, kurā ievēl jaunu valdes locekli. Valdes loceklis ir uzskatāms par atbrīvotu no amata ar dienu, kad valde saņēmusi paziņojumu par amata atstāšanu.

10. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija

10.1.   Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
10.2.   Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3.   Revidents:
   10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
   10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
   10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
   10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4.   Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
10.5.   Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Statūti apstiprināti ar biedrības „Esmu Klāt” biedru sapulces lēmumu

2022. gada 21. novembrī